Podmínky GBL Europe BV

Úvod

Toto jsou všeobecné podmínky našeho internetového obchodu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí vždy, když používáte náš web nebo zadáváte objednávky prostřednictvím našeho webu a obsahují důležité informace pro vás jako kupujícího. Přečtěte si prosím pozorně. Doporučujeme také uložit nebo vytisknout tyto všeobecné podmínky, abyste je mohli později konzultovat.

Definice

GBL Europe BV: se sídlem v Nizozemsku a registrovaná u obchodní komory pod spisovým číslem 71008470, obchodující jako GBL Europe.

Webové stránky: Webové stránky / webový obchod společnosti GBL Europe BV najdete na adrese https // cleanandsolve.com htttps: //gbl-europe.com a všech jejích subdoménách.

Klient: fyzická osoba nebo společnost jednající při výkonu povolání nebo podnikání, která uzavře dohodu s GBL Europe BV a / nebo je zaregistrována na webových stránkách.

Smlouva: jakákoli ujednání nebo dohoda mezi GBL Europe BV a Klientem, jejichž Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí.

Všeobecné obchodní podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky.

Použitelnost všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné podmínky se vztahují na všechny nabídky, dohody a dodávky společnosti GBL Europe BV, není-li výslovně písemně dohodnuto jinak.

Pokud Klient ve své objednávce, potvrzení nebo jakékoli jiné komunikaci vycházející z přijetí Všeobecných podmínek a ustanovení obsahuje ustanovení, která se liší od všeobecných podmínek a nejsou v nich zahrnuta, budou taková ustanovení pro společnost GBL Europe BV závazná, pouze pokud pokud je GBL Europe BV přijala písemně.

V případech, kdy se k těmto všeobecným obchodním podmínkám vztahují zvláštní podmínky týkající se produktů nebo služeb, může se Klient vždy odvolat na příslušnou podmínku, která je pro něj nejvýhodnější v případě neslučitelných všeobecných obchodních podmínek

Ceny a informace

Všechny ceny zveřejněné na webových stránkách a v dalších materiálech pocházejících z GBL Europe BV zahrnují daně a další poplatky uložené vládou, není-li na webu uvedeno jinak.

Pokud jsou účtovány náklady na dopravu, budou tyto náklady jasně stanoveny včas před uzavřením smlouvy. Tyto náklady se také zobrazí samostatně v objednávkovém procesu.

Obsah webových stránek je složen s největší péčí. Společnost GBL Europe BV však nemůže zaručit, že všechny informace na webových stránkách jsou vždy správné a úplné. Všechny ceny a další informace zveřejněné na webových stránkách a v dalších materiálech pocházejících z GBL Europe BV podléhají zjevným chybám při programování a psaní.

Společnost GBL Europe BV nenese odpovědnost za odchylky barev, které vyplývají z kvality barev zobrazovaných na obrazovce.

Uzavření dohody

Smlouva bude považována za uzavřenou v okamžiku, kdy Klient přijme nabídku GBL Europe BV za podmínek stanovených GBL Europe BV.

Pokud Klient nabídku přijal elektronicky, GBL Europe BV neprodleně potvrdí přijetí nabídky elektronickou cestou. Dokud nebude potvrzení o přijetí potvrzeno, bude mít Klient možnost Smlouvu zrušit.

Pokud se zjistí, že při přijetí nebo jiném uzavření smlouvy Klient poskytl nesprávné údaje, bude mít GBL Europe BV právo požadovat splnění závazků klienta, dokud nebudou obdrženy správné údaje.

Registrace

Pro optimální využití Webu se Klient může zaregistrovat pomocí registračního formuláře / možnosti přihlášení k účtu na Webu.

Během procesu registrace bude Klient vyzván, aby si vybral uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého se může přihlásit na Web. Za výběr dostatečně spolehlivého hesla odpovídá sám Klient.

Klient musí zachovávat přísně důvěrné přihlašovací údaje, uživatelské jméno a heslo. Společnost GBL Europe BV nemůže nést odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacích údajů a je vždy oprávněna předpokládat, že Klient, který se přihlásí na Web, je stranou, o které tvrdí, že je. Klient odpovídá za veškerá jednání a transakce provedené prostřednictvím účtu Klienta a nese za ně veškerá rizika.

Pokud Klient ví nebo má důvod se domnívat, že jeho přihlašovací údaje byly zpřístupněny neoprávněným osobám, bude muset co nejdříve změnit své heslo a / nebo informovat GBL Europe BV, aby umožnil GBL Europe BV převzít vhodná opatření.

Provádění dohody

Jakmile GBL Europe BV obdrží objednávku, zašle produkty Klientovi neprodleně as náležitým ohledem na ustanovení odstavce 3 tohoto článku.

Společnost GBL Europe BV je oprávněna zapojit třetí strany do plnění svých povinností podle této dohody.

V dostatečném předstihu před datem podpisu smlouvy budou na webové stránce zveřejněny informace, které jasně popisují způsob a termín, ve kterém budou produkty dodány. Pokud nebyla dohodnuta nebo stanovena žádná dodací lhůta, budou produkty dodány nejpozději do 30 dnů.

Pokud společnost GBL Europe BV nebude schopna dodat produkty ve sjednané lhůtě, uvědomí o tom klienta. V takovém případě se Klient může rozhodnout buď souhlasit s novým datem dodání nebo zrušit Smlouvu, aniž by tím vznikly jakékoli náklady.

GBL Europe BV radí Klientovi, aby při dodání zkontroloval produkty a oznámil případné závady ve vhodné lhůtě, nejlépe písemně nebo e-mailem. Další podrobnosti naleznete v článku o záruce a shodě.

Rizika spojená s produkty přecházejí na klienta, jakmile jsou produkty doručeny na dohodnutou dodací adresu.

Pokud již nelze objednat objednaný produkt, je GBL Europe BV oprávněna dodat produkt, který je svou povahou a kvalitou srovnatelný s objednaným produktem. V takovém případě bude mít Klient právo zrušit Smlouvu bez vzniku jakýchkoli nákladů a vrátit produkt zdarma.

Právo na odstoupení / vrácení

Klient bude mít právo zrušit smlouvu na dálku s GBL Europe BV do 14 kalendářních dnů po obdržení produktu, a to bez udání důvodu. Začíná v den po obdržení produktu spotřebitelem nebo třetí stranou určenou spotřebitelem, která není přepravující stranou, nebo:

- pokud dodání produktu zahrnuje různé dodávky nebo části: den, kdy zákazník nebo třetí osoba určená klientem obdrželi poslední dodávku nebo poslední část;
- u smluv o pravidelné dodávce produktů v daném období: den, kdy Klient nebo jím určená třetí strana obdržela poslední produkt;
- pokud si Klient objednal několik produktů: den, kdy Klient nebo třetí strana určená Klientem obdrželi poslední produkt.

Na účet Klienta se vztahují pouze přímé náklady na vrácení zásilky. To znamená, že klient bude muset uhradit náklady na vrácení produktu. Veškeré náklady na dopravu zaplacené klientem a kupní cena zaplacená za produkt budou klientovi vráceny, pokud bude vrácena celá objednávka.

Během ochranné lhůty uvedené v bodě 1 výše bude Klient s produktem a jeho obalem zacházet s maximální péčí. Zákazník nesmí otevřít obal nebo používat produkt, ledaže je to nezbytné pro určení povahy produktů, jejich funkcí a fungování.

Klient odpovídá pouze za znehodnocení produktu, které je důsledkem jeho nakládání s produktem jiným způsobem, než je povoleno v.

Klient může zrušit Smlouvu v souladu s odstavcem 1 tohoto článku nahlášením odstoupení (digitální nebo v jiné formě) společnosti GBL Europe BV, ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, pomocí vzorového formuláře pro právo na odstoupení od smlouvy nebo v jiném jednoznačném způsob. Pokud společnost GBL Europe BV umožní, aby Klient prohlásil svůj výběr elektronickými / digitálními prostředky, poté společnost GBL Europe BV po obdržení takového prohlášení zašle potvrzení o přijetí.
Klient co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po dni hlášení, jak je uvedeno v odstavci 1, vrátí produkt nebo jej předá (zástupci) GBL Europe BV. Klient může produkt zaslat přímo společnosti GBL Europe BV bez předchozího oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Klient musí v tomto případě uvést písemné oznámení o odstoupení, například vzorový formulář.

Produkty lze vrátit na následující adresu:

GBL Europe BV
Pannekoekendijk 23a
7887 EV Erica
Nizozemí

Veškeré částky, které již klient zaplatil (předem), budou klientovi vráceny co nejdříve, v každém případě do 14 dnů po zrušení smlouvy. Pokud si Klient vybral nákladnější způsob doručení než nejlevnější standardní doručení, GBL Europe BV nemusí hradit dodatečné náklady na dražší způsob.

S výjimkou případů, kdy společnost GBL Europe BV nabídla převzetí produktu sám, může odložit vrácení peněz, dokud produkt neobdrží, nebo dokud klient neprokáže, že výrobek vrátil, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Informace o použitelnosti nebo neuplatnitelnosti práva na odstoupení od smlouvy a jakýkoli požadovaný postup budou jasně zveřejněny na webových stránkách, a to ještě před uzavřením dohody.

Platba

Klient uhradí dlužné částky společnosti GBL Europe BV v souladu s objednávkovým postupem a všemi způsoby platby uvedenými na webových stránkách. Společnost GBL Europe BV může volně nabízet jakýkoli způsob platby podle svého výběru a může je kdykoli změnit.

Záruky a shoda

Tento článek se použije pouze v případě, že Klient nejedná v profesním nebo obchodním postavení. Pokud GBL Europe BV, bez ohledu na toto ustanovení, poskytuje na produkty samostatnou záruku, platí to pro všechny typy klientů.

GBL Europe BV ručí za to, že výrobky splňují Smlouvu, specifikace stanovené v nabídce, přiměřené požadavky na spolehlivost a / nebo použitelnost a zákonná ustanovení a / nebo vládní předpisy, které jsou platné ke dni podpisu Smlouvy. Pokud je to výslovně dohodnuto, GBL Europe BV rovněž zaručuje, že produkt je vhodný pro jiné účely, než je jeho běžné použití.

Jakékoli záruky nabízené společností GBL Europe BV, výrobcem nebo dovozcem neovlivní zákonná práva a nároky, které již Klient má a může se dovolávat na základě Smlouvy.

Pokud dodaný produkt nesplní Smlouvu, Klient může o tom v přiměřené lhůtě po zjištění vady informovat GBL Europe BV.

Pokud GBL Europe BV považuje stížnost za opodstatněnou, budou dotyčné produkty po konzultaci s Klientem opraveny, nahrazeny nebo vráceny. V souladu s článkem o odpovědnosti nemůže vrácení peněz přesáhnout cenu zaplacenou za produkt klientem.

Postup vyřizování reklamací

Pokud má Klient nějaké stížnosti v souvislosti s produktem (v souladu s článkem o zárukách a shodě) a / nebo o jiných aspektech její služby GBL Europe BV, může podat stížnost telefonicky, e-mailem nebo poštou. Podívejte se na kontaktní údaje ve spodní části Všeobecných obchodních podmínek.

GBL Europe BV odpoví na stížnost co nejdříve, v každém případě do 1 dnů po jejím obdržení. Pokud ještě není možné, aby GBL Europe BV do této doby formuloval věcnou reakci na stížnost, GBL Europe BV potvrdí přijetí stížnosti do 1 dnů po jejím obdržení a uvede lhůtu, ve které očekává být schopen podat věcnou nebo definitivní reakci na stížnost klienta.

Odpovědnost

Tento článek se použije, pouze pokud je Klient fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která jedná profesionálně nebo obchodně.

Celková odpovědnost společnosti GBL Europe BV vůči Klientovi z důvodu přičitatelného neplnění smlouvy je omezena na náhradu nepřesahující cenu stanovenou pro danou Smlouvu (včetně DPH).

Odpovědnost společnosti GBL Europe BV vůči Klientovi za nepřímou škodu nebo ztrátu, která v každém případě zahrnuje - ale není výslovně omezena na - následnou škodu, ušlý zisk, ztracené úspory, ztrátu dat a škodu v důsledku přerušení podnikání, je vyloučeno.

Kromě případů uvedených v předchozích dvou odstavcích tohoto článku, GBL Europe BV nenese žádnou odpovědnost vůči Klientovi za škodu, bez ohledu na důvod, na kterém je žaloba na náhradu škody založena. Omezení stanovená v tomto článku však přestanou platit, pokud je škoda nebo ztráta důsledkem úmyslného činu nebo hrubé nedbalosti ze strany GBL Europe BV.

Společnost GBL Europe BV bude vůči Klientovi odpovědná pouze z důvodu přičitatelného selhání při plnění smlouvy, pokud Klient bez prodlení vydá společnosti GBL Europe BV řádné oznámení o prodlení a stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění závady, a GBL Europe BV i po tomto období nesplní své závazky. Oznámení o selhání musí obsahovat co nejpodrobnější popis selhání, aby mohla GBL Europe BV poskytnout přiměřenou odpověď.

Jakákoli událost opravňující k odškodnění je vždy podmíněna tím, že Klient ohlásí škodu nebo ztrátu písemně společnosti GBL Europe BV co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po vzniku škody nebo ztráty.

V případě vyšší moci GBL Europe BV není povinna platit náhradu za jakékoli škody nebo ztráty, které v důsledku toho Klient utrpěl.

Zachování vlastnictví

Dokud Klient neprovede žádnou úplnou platbu z celkové dohodnuté částky, ponechá si GBL Europe BV vlastnictví veškerého dodaného zboží.

Osobní detaily

GBL Europe BV zpracovává osobní údaje Klienta v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů zveřejněným na Webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Tato dohoda se řídí zákony země, v níž je internetový obchod zřízen.

Pokud není kogentním zákonem stanoveno jinak, budou všechny spory vyplývající z dohody předloženy příslušnému nizozemskému soudu v okrese, kde má GBL Europe BV své sídlo.

Pokud by se některé ustanovení uvedené v těchto všeobecných podmínkách ukázalo jako neplatné, neovlivní to platnost všeobecných podmínek jako celku. V takovém případě smluvní strany nahradí jedno nebo více nových ustanovení, která nahradí původní ustanovení v maximální možné míře podle zákona.

Pojem „psaný“ v těchto Všeobecných podmínkách se vztahuje také na komunikaci prostřednictvím e-mailu a faxu, pokud byla dostatečně prokázána totožnost odesílatele a integrita e-mailové zprávy.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů, stížností nebo komentářů po přečtení těchto Všeobecných obchodních podmínek nás prosím kontaktujte e-mailem nebo dopisem.

GBL Europe BV

Pannekoekendijk 23a
7887 EV Erica
Nizozemí

Služby zákazníkům

E: [Email chráněn]
Podpora I: + 31 (0) 85 888 3500
Podpora II: + 32 (0) 266 908 66
Fax: + 32 (0) 266 92 844

DAŇ: NL858544295B01
Obchodní komora: 71008470

Registrace podle nařízení REACH: GM486603-26

Vrchní část
Facebook